Staff Members

 2018-19

 

 

 

 

 

2018-19
             
S. No. Employee code Name of the employee Designation Date of Birth Date of Joining in KVS Date of joining in Present KV in present post 
1   Sh.Avijit Panda Principal  12.05.1972 19.11.2001 29.08.2016
2 12802 Sh.Ramendra Pal PGT (Hindi) 20.12.1962 30.09.1997 21.04.2017
3   Sh. Alok PGT(Economics)     27.02.2019
4 12955 Smt. Vasanti Dey PGT(Eng) 25.07.1961 01.09.1986 01.08.2013
5 54282 Ms. Archana Singh PGT(Che.) 25.11.1982 24.11.2008 01.04.2015 
6  45696 Mr.Vikash Sharma PGT(Phy)  04.10.1977  30.07.2009  02.04.2018
7  49950 Mr Naresh Patidar PGT (comm)  25.06.1984  16.01.2012  19.06.2018
8 69071 Mrs.Kalpana Gautam PGT(Bio) 19.03.1975 17.10.2017  
9 8228 Smt.Raksha Parmar PGT(Comp. Sci) 07.08.1978 05.09.2007 29.08.2016
    Sh. Sunil PGT(Maths)     22.02.2019
10  13347 Sh Sanjay Kushwah HM      26.09.2017
11 41444  Mrs.Indira TGT(Sc) 06.09.1969 15.10.1997  
12 12904  Sh Vishnu Kumar Leua TGT(Maths) 11.10.1968 18.11.1992 01.07.2015
13 12367 Mr.Haridutt Sharmar TGT(Maths) 26.10.1961 31.08.1987 02.04.2018
14   vacant TGT(Sst.)      
15 12893 Sh. R D Saxena TGT(Sst.) 01.06.1965 22.07.1995 09.04.2015
16 12865 Dr. Pramod Kumar Bundela TGT(Sns.) 25.03.1965 22.08.1987 01.10.2011
17 12863 Smt. Niraj Bundela TGT(Eng) 01.01.1970 21.08.1993 24.06.2014
18 50787 Sh. Bhavesh Sutariya TGT(Eng) 24.06.1983 24.11.2008 25.07.2016
19  12196 Sh Mangilal Seju TGT hindi  10.07.1966  30.08.1993  26.09.2017
20 13165 Sh. Kishan D Vaghela TGT(Hindi) 01.06.1967 15.09.1995 24.06.2014
21 12369 Smt. Neelam Tiwari PRT 13.08.1962 22.10.1986 13.09.2004
22  13507 Smt Premila Patel PRT      
23  12853 Mr.I.G. Vankar PRT 17.11.1985 08.11.2007 24.07.2015
24 45754 Smt Manisha Bhesaniya PRT 01.01.1986 27.01.2009 30.07.2015
25 61589 Mrs. Pratima Kumari PRT 28.08.1983 30.03.2015 22.04.2015
26  -  Sonia Dutt PRT  26.01.1989  16.08.2018  16.08.2018
27 54852 Mr. Diwakar Rajput PRT 11.05.1986 14.09.2009 06.08.2016
28 12879 Smt. Amish Hastir PRT 22.11.1962 28.09.1988 04.06.2009
29 44992 Smt.Shashi Prabha Mishra PRT 04.10.1981 20.01.2009 31.08.2016
30 12860 Smt. Shivangi Jambhekar PRT 08.11.1958 23.09.1986 25.02.2016
31  13504 Smt.Kalpana Vaghela PRT 29.07.1974 01.12.1998  17.08.2018
32 69082 Ms. Monika Sharma PET  14.05.1992  12.10.2017 12.10.2017
33 12878 Smt V S Christian Lib. 10.03.1961 19.03.1985 10.06.2011
34 8878 Sh. A K Singh WET 10.02.1964 20.08.2009 26.06.2014
35 12208 Ms. Arefa Mansuri Dr.Tr. 15.04.1969 28.06.1999 01.04.2010
36 12355 Sh. R. Gopani Music Tr. 07.04.1969 27.07.1995 01.07.2001
37  12223 Smt.Pravina Solanki SSA  18.06.1972  03.04.1996  20.02.2018
38  31428 Smt. Sonal Sehgal JSA  23.03.1976 31.12.1994 29.09.2017
39  12303 Sh Pravin bhai Shrigod Sub Staff  24.07.1965  22.12.1992 02.04.2018
40 12349 Smt. Savita Vaghela Sub Staff 06.11.1962 16.10.1992 01.12.1999
41 12215 Sh. P. D. Solanki Sub Staff 14.04.1965 10.03.1995 10.01.2006
42 12348 Sh. Ramesh Vaghela Sub Staff 01.06.1970 13.03.1995 13.03.1995